Utbildningar

Utbildning som kan arrangeras för chefer, arbetsledare och andra nyckelpersoner

En organisation som satsar på att utbilda sin personal gör det för att uppnå förändring: det är resultatet som räknas. Det som tas upp i utbildningarna ska man direkt ha praktisk nytta av i sitt jobb. Vare sig det handlar om att leda personal, hålla någon form av samtal, leda ett möte, eller göra en presentation är det frågan om kommunikation mellan människor. Den här kommunikationen kan utvecklas och bli mer effektiv.

Ledarskapsutbildning
Utbildning för chefer och ledare på alla nivåer i organisationen. Utbildningen anpassas till behoven och varierar i omfattning från tre till tio dagar. Fokus på övningar av färdigheter i ledarskapet.

Planeringssamtal
Utbildning för chefer i att hålla planeringssamtal med sina medarbetare. Syftet är att klargöra hur man skapar bra förutsättningar samt ökar kvalitén i samtalen.

Lönesamtal
Lönesamtalet är ett av flera viktiga styrinstrument för arbetsgivaren och måste ses utifrån organisationens hela löne- och personalpolitik. Syftet är att utveckla chefens förmåga att hantera lönesamtalet på ett för organisationen effektivt sätt.

Det svåra samtalet
Utbildning för chefer och andra nyckelpersoner som i sina arbetsuppgifter har samtal som upplevs svåra att genomföra. Hur ska man framföra det negativa budskapet? Hur kan jag hantera de starka reaktionerna från den jag samtalar med?

Konflikthantering
Att hantera konflikter som uppstår i en arbetsgrupp kan vara svårt. Syftet med den här utbildningen är att visa att det finns metoder som chefer, personalchefer och andra som förväntas kunna hantera konflikter kan lära sig. Utbildningen ger träning i att hantera både sak- och personkonflikter.

Det effektiva mötet
Hur kan man göra möten mer effektiva? Många ägnar nästan halva sin arbetstid i möten. Hur kan man få ut mer av varje möte? Syftet är att träna mötes ledare förbättra sina möten. Utbildningen kan även riktas till arbetsgrupper som vill utveckla de gemensamma mötena.

Presentationsteknik
Många i en organisation har behov av att få fram sina budskap till större grupper. Det kan vara att informera, sälja en idé, aktivt påverka i en riktning, få fram ett budskap. Syftet är att träna ett effektivt sätt att framföra sina budskap och samtidigt öka sin egen säkerhet att stå framför grupper.

Feedback
Att kunna ge och ta emot feedback är troligtvis den viktigaste förmågan hos en chef och andra personer i nyckelställning. I arbetsgrupper är det den delen av kommunikationen som är viktigast för att både skapa effektivitet och positiv stämning. Syftet är att träna både att ge och ta emot feedback.

Personlig Planering
Många känner idag en allt starkar press både i arbetet och privat. Syftet med utbildningen är att öka förmågan att planera sin egen situation. Hur styr jag mitt eget beteende? Hur använder jag min tid rätt? Hur kommunicerar jag med de som påverkar min situation.

Att utveckla en arbetsgrupp
Hur kan jag som är chef för en grupp utveckla min arbetsgrupp? Utbildningen ger struktur på uppgiften att utveckla grupper? Vad ska man göra och hur ska det gå till.

Kommunikation
Utbildning för personer eller grupper som vill utveckla sin kommunikation. Hur når jag fram med mitt budskap? Hur lyssnar jag effektivare? Hur förstår vi varandra?