Konflikthantering

Syfte

Konflikter uppstår alltid när människor ska samspela i en organisation. Olika värderingar, intressen, synsätt, begränsade resurser och brister i kommunikation kan vara några orsaker till konfliktsituationer. Det positiva med konflikter är att det ger en signal till åtgärder och i förlängningen ofta skapar förändringar som är nödvändiga. Det negativa som en bristande hantering av konflikterna leder till är minskad motivation, sämre effektivitet, bristande samarbete, negativ arbetsmiljö, sjukskrivningar. Syftet med utbildningen är att deltagarna ska utveckla förmågan att genom samtal hantera olika typer av konflikter.

Målgrupp
Utbildningen riktar sig till chefer, anställda på personalavdelningar och andra personer som i sin roll kan komma att behöva hantera konflikter..

Innehåll
Moment som tas upp är:
° Vad är en konflikt?
° Hur reagerar människor i en konflikt?
° Hur påverkas kommunikationen i en konflikt?
° Sak- och intressekonflikter
° Relationskonflikter
° Förhandlingsmetoden
° Medlarmetoden

Omfattning
Mellan en till tre dagar beroende på behov och ambitionsnivå.

Pedagogik
Varje moment diskuteras i dialogform med deltagarna. De två olika metoderna tränas i form av rollspel och deltagarna får feedback på sitt agerande.

Dokumentation
Deltagarna får en mapp med material som tar upp konflikthanering.

Dokumet till deltagarna enligt rubriker.

Feedback Konflikthantering Problemlösning