Planeringssamtal

Syfte
Det årliga samtalet mellan chef och medarbetare har många namn. I olika organisationer kallas det utvecklingssamtal, medarbetaresamtal, planeringssamtal eller någon kombination av dessa. Syftet är att på ett systematiskt sätt planera medarbetarens arbetsuppgifter och arbetssituation. Utbildningens syfte ör att utveckla deltagarnas förmåga att hålla för organisationen meningsfulla planeringssamtal med hög kvalité.

Målgrupp
Utbildningen riktar sig till chefer som har personalansvar och som vill lära sig hur man håller bra planeringssamtal eller som vill utveckla sitt sätt att hålla dessa. Utbildningen kan även anpassas till grupper som behöver få information om vad planeringssamtal är och vad man behöver tänka på vid införandet av planeringssamtal i organisationen.

Innehåll
Moment som tas upp är:
° Definition och syfte med planeringssamtal
° Struktur, upplägg, samtalsmiljö
° Förberedelser, checklistor
° Överenskommelser, minnesanteckningar, uppföljning
° Samtalsledaren, dialog
° Ge feedback, utvärdera
° Hantera svårigheter
° Att starta och införa planeringssamtal

Omfattning
För nya chefer är omfattningen vanligtvis en plus en dag med uppgift att hålla i minst ett planeringssamtal mellan kursdagarna. För chefer som tidigare haft planeringssamtal är den lämpliga omfattningen en dag.

Pedagogik
Varje moment diskuteras i dialogform med deltagarna. Viktiga moment rollspelas och deltagarna får feedback på sitt agerande.

Dokumentation
Deltagarna får en mapp med material från varje moment i utbildningen.

Dokumet till deltagarna enligt rubriker.

Planeringssamtal