Öka effektivitet och engagemang

Att öka effektiviteten och samtidigt engagemanget känns väl för de flesta chefer som en dröm. Detta är fullt möjligt med kunskap om vad som driver människors beteenden. Med minskade resurser och högre krav på resultat har drivkraften för många växlat från positiv till negativ.

Den negativa drivkraften kan beskrivas som ”att man anstränger sig för att undvika något negativt” t ex negativt i form av kritik, skäll, missade tidsgränser, missnöjda kunder, konflikter. Effekten blir att man väljer att göra sådant som undviker det negativa vilket inte alltid är det effektiva. Känslan med detta fokus är ofta att man känner sig stressad, jagad och inte särskilt nöjd. Prestationskurvan planar ut vid punkten där man undviker det negativa.

Den positiva drivkraften består i ”att anstränga sig för att åstadkomma något positivt”, t ex i form av positiv feedback, bra resultat, nöjda kunder. Känslorna är då glad, nöjd, mer energi. Prestationskurvan stiger ännu lite högre.

Grunden för att skapa en organisation med positiva drivkrafter är utveckling av chefernas beteende från högsta ledningen till första linjens chefer. Nyckelbeteenden är att tydliggöra förväntat resultat, positiv feedback, och återkoppling av resultat.