Det effektiva mötet

Syfte
Många anställda tycker att det är för många möten. Bakom kommentaren ”när ska man hinna arbeta” gömmer sig ineffektiva möten, dålig förberedelse, dåliga mötesledare, och en hög arbetsbelastning. Många anställda ägnar upp till halva sin arbetstid på möten. Det är därför viktigt att möten utvecklas till att bli så effektiva som möjligt. Utbildningen syftar till att öka kunskapen om effektiva möten samt utveckla förmågan att vara en bra mötesledare.

Målgrupp
Utbildningen riktar sig till alla personer som håller i möten samt till personer som deltager i många möten. Det kan även riktas till grupper som gemensamt vill utveckla egna möten.

Innehåll
Moment som tas upp är:
° Mötesprocessen
° Syftet styr mötet
° Förberedelser inför mötet
° Påverkan av mötesbeteende
° Mötesledarens roll
° Mötesdeltagarens roll
° Uppföljning utifrån syftet
° Problemlösning i grupp

Omfattning
Mellan en till två dagar beroende på behov och ambitionsnivå.

Pedagogik
Varje moment diskuteras i dialogform med deltagarna. Viktiga moment övas i form av rollspel.

Dokumentation
Deltagarna får en mapp med material som tar upp möten och problemlösning.

Dokumet till deltagarna enligt rubriker.

Det effektiva mötet Problemlösning